คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 2564

เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น

 

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 2564