ประชุมคณะกรรมการ ITA

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ITA ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) และการตรวจประเมินจากหน่วยงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. มอบหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close