คำสั่งคณะกรรมการ ITA 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร PDF ได้ที่ คำสั่งที่ 43(2565) เรื่องแต่งตั้งคณะกมกดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Close