แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร กองกิจการพิเศษ
ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระกิจ อำนาจหน้าที่ และเล็งเห็นความสำคัญเรื่องเส้นทางอาชีพ (Career Path) และการพัฒนาในสายอาชีพ (Career Development)

กองกิจการพิเศษ เป็นส่วนงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและให้บริการแก่ส่วนงานภายใน และภายนอก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจนั้นได้ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจากการผ่านการประชุมกองกิจการพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan – IDP) ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนฯ ของส่วนงาน

  • แผนพัฒนาบุคลากรกองกิจการพิเศษ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)  <ดาวน์โหลด PDF>

Close