กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

wdt_ID ปี ชนิด เลข/ปี ลงนามวันที่ เรื่อง ไฟล์
1 2563 MOU 001/2563 13/03/2563 ทดสอบระบบไฟล์เอกสารและฐานข้อมูลของกองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไฟล์
2 2560 พ.ร.บ. 2560 23 ส.ค. 2560 กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไฟล์
4 2560 พ.ร.บ. 2560 23 ส.ค. 2560 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ไฟล์
6 2560 พ.ร.บ. 2560 23 ส.ค. 2560 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ไฟล์
8 2560 พ.ร.บ. 2560 23 ส.ค. 2560 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไฟล์
10 2560 หนังสือ กค(กวจ)0405 2/ว 346 8 ก.ย. 2560 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ไฟล์
12 2560 พ.ร.บ. 2560 24 ก.พ. 2560 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไฟล์
13 2560 พ.ร.บ. 2560 23 ส.ค. 2560 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ไฟล์
15 2560 พ.ร.บ. 2560 23 ส.ค. 2560 กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 ไฟล์
16 2560 พ.ร.บ. 2560 6 ต.ค. 2560 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ไฟล์
ชนิด เรื่อง
Close