ผลการปฏิบัติงาน(Action Conclusion) ตามแผนแม่บทการเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาลฯ 2564

การจัดทำผลการปฏิบัติงาน (Action Conclusion) ตามแผนแม่บทการเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล และแผนปฏิบัติขับเคลื่อนเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวนโยบายในด้านต่าง ๆ อาทิ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนการปฏิรูปประเทศโดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม “เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพที่ได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพมีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันการทุจริต จึงได้จัดทำผลการปฏิบัติงาน (Action Conclusion) ตามแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยใช้ขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป โดยได้นำกิจกรรมเชิงปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการฯ นำมาวิเคราะห์และนำเสนอความสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการในปีถัดไป
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Close