คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ทั้งนี้ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ได้นำแบบวัด OIT นำมาทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ซึ่งมีตัวอย่างการดำเนินการนำข้อมูลขึ้นสู่สาธารณะ ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF 

Close