คำสั่งคณะกรรมการฯ 63

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ 470/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คำสั่งที่ 470 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำรายงาน ITA ประจำปี 2563

 

Close