โครงการจิตอาสาพระราชทาน

โครงการจิตอาสาพระราชทาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– สรุปโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
<ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. ส่วนกลาง

ชื่อส่วนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

๑. กองกลาง <ดาวน์โหลด PDF>
๒. กองกิจการนิสิต <ดาวน์โหลด PDF>
๓. กองกิจการพิเศษ <ดาวน์โหลด PDF>
๔. กองกิจการวิทยาเขต <ดาวน์โหลด PDF>
๕. กองคลังและทรัพย์สิน <ดาวน์โหลด PDF>
๖. กองนิติการ <ดาวน์โหลด PDF>
๗. กองแผนงาน <ดาวน์โหลด PDF>
๘. กองวิชาการ <ดาวน์โหลด PDF>
๙. กองวิเทศสัมพันธ์ <ดาวน์โหลด PDF>
๑๐. กองสื่อสารองค์กร <ดาวน์โหลด PDF>
๑๑. กองอาคารสถานที่ฯ <ดาวน์โหลด PDF>
๑๒. ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษา <ดาวน์โหลด PDF>
๑๓. วิทยาลัยพระธรรมทูต <ดาวน์โหลด PDF>
๑๔. ศูนย์อาเซียน <ดาวน์โหลด PDF>
๑๕. สถาบันพระไตรปิฎก <ดาวน์โหลด PDF>
๑๖. สถาบันภาษา <ดาวน์โหลด PDF>
๑๗. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ <ดาวน์โหลด PDF>
๑๘. สถาบันวิปัสานาธุระ <ดาวน์โหลด PDF>
๑๙. ส่วนหอสมุดกลาง <ดาวน์โหลด PDF>
๒๐. กลุ่มงานสวัสดิการภายใน <ดาวน์โหลด PDF>
๒๑. สำนักงานตรวจสอบภายใน <ดาวน์โหลด PDF>
๒๒. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา <ดาวน์โหลด PDF>
๒๓. สำนักงานพระสอนศีละรรม <ดาวน์โหลด PDF>
๒๔. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <ดาวน์โหลด PDF>
๒๕. สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม <ดาวน์โหลด PDF>
๒๖. สำนักทะเบียนและวัดผล <ดาวน์โหลด PDF>
๒๗. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ <ดาวน์โหลด PDF>
๒๘. โรงพิมพ์มหาจุฬาฯ <ดาวน์โหลด PDF>
๒๙. สำนักพิมพ์มหาจุฬาฯ <ดาวน์โหลด PDF>
๓๐. อาคาร ๙๒ ปีปัญญานันทะ <ดาวน์โหลด PDF>

 ๒. คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร

ชื่อส่วนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

๑. บัณฑิตวิทยาลัย

<ดาวน์โหลด PDF>

๒. คณะพุทธศาสตร์

<ดาวน์โหลด PDF>

๓. คณะครุศาสตร์

<ดาวน์โหลด PDF>

๔. คณะมนุษยศาสตร์

<ดาวน์โหลด PDF>

๕. คณะสังคมศาสตร์

<ดาวน์โหลด PDF>

๖. นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

<ดาวน์โหลด PDF>

๗. นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

<ดาวน์โหลด PDF>

๓. วิทยาเขต

ชื่อส่วนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

๑. วิทยาเขตหนองคาย

<ดาวน์โหลด PDF>

๒. วิทยาเขตนคศรีธรรมราช

<ดาวน์โหลด PDF>

๓. วิทยาเขตเชียงใหม่

<ดาวน์โหลด PDF>

๔. วิทยาเขตขอนแก่น

<ดาวน์โหลด PDF>

๕. วิทยาเขตนครราชสีมา

<ดาวน์โหลด PDF>

๖. วิทยาเขตอุบลราชสีมา

<ดาวน์โหลด PDF>

๗. วิทยาเขตแพร่

<ดาวน์โหลด PDF>

๘. วิทยาเขตสุรินทร์

 <ดาวน์โหลด PDF>

๙. วิทยาเขตพะเยา

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๐. วิทยาเขตนครสวรรค์

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๑. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

<ดาวน์โหลด PDF>

๔. วิทยาลัยสงฆ์

ชื่อส่วนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

๑.วิทยาลัยสงฆ์เลย

<ดาวน์โหลด PDF>

๒.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

<ดาวน์โหลด PDF>

๓.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

<ดาวน์โหลด PDF>

๔.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

<ดาวน์โหลด PDF>

๕.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

<ดาวน์โหลด PDF>

๖.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

<ดาวน์โหลด PDF>

๗.วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

<ดาวน์โหลด PDF>

๘.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

<ดาวน์โหลด PDF>

๙.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๐.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๑.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๒.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๓.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๔.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๕.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๖.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๗.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๘.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

<ดาวน์โหลด PDF>

๑๙.วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

<ดาวน์โหลด PDF>

๒๐.วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

<ดาวน์โหลด PDF>

๒๑.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

<ดาวน์โหลด PDF>

๒๒.วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

<ดาวน์โหลด PDF>

๒๓.วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

<ดาวน์โหลด PDF>

๕. หน่วยวิทยบริการ

ชื่อส่วนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

๑. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี <ดาวน์โหลด PDF>
๒. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  <ดาวน์โหลด PDF>
Close