สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับส่วนงานทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยภายในแผนแม่บทการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทำข้อมูลเสนอรายงานต่ออธิการบดีก่อนสิ้นปีงบประมาณต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร (สรุปติดตามผล)

Close