บัญชี 18 (ประกอบการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ต่อไปได้เสมือนเป็นข้าราชการในต ำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฉบับที่ 33 “เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536” และเมื่อได้รับตำแหน่งสูงขึ้นให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์โดยใช้ “บัญชี 18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ

1. บัญชี 18        <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

2. บัญชี 18 / หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์      <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

Close