รายงานการประชุมกอง

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี เป็นกองที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองงานมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นผู้กำกับดูแลให้ดำเนินงานภายใต้กรอบภาระหน้าที่ตามประกาศมหาวิทยาลัย มีการขับเคลื่อนส่วนงานโดยผู้บริหารระดับกอง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ โดยได้กำหนดปฏิทินการประชุมกองกิจการพิเศษไว้ตลอดปี ดังนี้

 

  • ประกาศฯ ปฏิทินการประชุมกองกิจการพิเศษ                  <ดาวน์โหลด PDF>

  • รายงานการประชุมกองกิจการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓      <ดาวน์โหลด PDF>

  • รายงานการประชุมกองกิจการพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓     <ดาวน์โหลด PDF>

  • รายงานการประชุมกองกิจการพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓     <ดาวน์โหลด PDF>

  • รายงานการประชุมกองกิจการพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓     <ดาวน์โหลด PDF>

  • รายงานการประชุมกองกิจการพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓     <ดาวน์โหลด PDF>

  • รายงานการประชุมกองกิจการพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓      <ดาวน์โหลด PDF>

Close