แผนขับเคลื่อนกองกิจการพิเศษ/แผนปฏิบัติการประจำปี

                   กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนขับเคลื่อน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการตามภาระกิจอำนาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา โดยมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ “เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระสำคัญของแผนขับเคลื่อน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งได้มีการนำตัวชี้วัดจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้จัดทำแผนขับเคลื่อน ๕ ปี รวมทั้งกลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และข้อมูลที่ได้รับจากการจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ เล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

Close