แผนป้องกันการทุจริต 2564


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2563 มาวิเคราะห์ จนนำไปสู่แผนแม่บท การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  การป้องกันปราบปรามการทุจริต แล ะประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

<ดาวน์โหลด>

Close