แนวปฏิบัติทางการประเมิน ITA ปี 64 (มจร)

แนวปฏิบัติทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ประธานกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยมีมติให้ดำเนินการดังนี้
1. การนำผลประเมิน ปีงบประมาณ 2563 ในส่วนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีปลที่ดีขึ้นในปี 2564
2. การมอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลให้ขึ้นสู่เวปไซต์ในแต่ละตัวชี้วัด
3. แนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมิณให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินการให้ดีขึ้นกว่าปี 2563

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดดาวน์โหลด คลิก  <แนวปฏิบัติทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส>