คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อดำเนินการรณรงค์และป้องกันการทุจริตภายในองค์กรทุกแห่ง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างหรือส่งเสริมจริยะรรมตามแผนขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
๓. รายงานผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

คำสั่งที่ 382-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อ

คำสั่งที่ 382-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อ

Close