สรุปผลการดำเนินดำเนินงานตามแผนแม่บทการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับส่วนงานทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยภายในแผนแม่บทการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวข้างต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF  คลิก

 

Close