คู่มือการปฏิบัติงาน

                       คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดการจัดโครงการ กองกิจการพิเศษ โดยมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานและลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงานอีกทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ กองกิจการพิเศษ ฉบับนี้ ในเนื้อหาจะประกอบด้วยข้อมูล สำหรับผู้ที่ทำหนาที่การขออนุมัติโครงการ การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย และเบิก-จ่าย ในโครงการ การจัดทำบันทึกข้อความตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จองห้องประชุม สั่งอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง หนังสือเชิญ-นิมนต์ประธานเปิด-ปิด/ฎีกานิมนต์พระสงฆ์ (ถ้ามี)/บันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมฯ เพื่อถ่ายภาพ บันทึกเทป หรือถ่ายทอดสด กำหนดการ/คำกล่าวรายงานถึงประธานเปิด-ปิด/แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การจัดเตรียม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฯ ซึ่งจะสามารถนำไปปฏิบัติจริง และไดทราบถึงเทคนิคในการจัดเตรียมการจัดโครงการ การเตรียมเอกสาร การดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถนำไปใชไดอยางถูกตองตาม ประกาศ ของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ และระเบียบ ว่าด้วย การใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น คูมือฉบับนี้ สามารถใชเปนแนวทางประกอบสำหรับ ผูสนใจและผูที่กำลังปฏิบัติงานดานนี้ รวมทั้งผูที่ตองการศึกษา วิธีการดำเนินโครงการอยางมืออาชีพ
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการการดำเนินโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากส่วนงานใดมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินโครงการ กองกิจการพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางผู้จัดทำยินดีน้อมรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

Close