แผนแม่บท การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล และแผนปฏิบัติขับเคลื่อนเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวนโยบายในด้านต่าง ๆ อาทิ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนการปฏิรูปประเทศโดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม “เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพที่ได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพมีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง” โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยใช้ขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เล่มแผนฯ คลิก

Close