รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ 2565

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง ได้มีการเปรียบเทียบผลการประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และได้กำหนดปัญหาข้อเสนอแนะประเด็นที่จะต้องดำเนินโดยเร่งด่วนซึ่งรวมถึงส่วนงานผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการนั้นๆด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Close