กิจกรรมประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร

ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร

โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้โอวาท
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรม รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
ห้วข้อบรรยาย “ประมวลจริยธรรมมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Zoomeeting 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่า ๑๕๐ รูป/คน 

เนื้อหาโดยสรุปมีดังนี้
#มหาจุฬาวิทยาลัยสงฆ์
#ต้นแบบองค์กรสุจริตธรรม
#ประมวลจริยธรรมบุคคลากร
#จริยธรรมสายเลือดคนมหาจุฬา
#รองอธิการบดีมหาจุฬาใช้สันติวิธีอยู่ร่วมกัน
#ปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมืองพระธรรมวินัยและธรรมาภิบาลจารีตประเพณีเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในนามหลักสูตรสันติศึกษา ใหาจุฬา วันอังคารที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Video Conferencing) ซึ่งบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วม โดยมีท่าน รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา
พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธาน กล่าวว่า ข้อบังคับว่าด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ของมหาวิทยาลัย สุจริต คือ ไม่ผิดกฏหมายบ้านเมือง ในมหาวิทยาลัยจะต้องไม่ผิดกฏหมายบ้านเมือง ไม่ผิดพระธรรมวินัย มีธรรมาภิบาล และมีความยุติธรรม มหาจุฬาต้องตระหนักรู้กว่าทุกที่ เพราะเราคือสถาบันสงฆ์ถือว่าเป็นต้นแบบของบ้านเมือง เราต้องยึดสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได้ รวมความเป็นหนึ่งเดียวในความสามัคคีของประชาคมมหาจุฬา มหาจุฬาจึงมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพราะเราใช้หลักของธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งมหาจุฬาเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย จึงต้องตระหนักเป็นพิเศษเพื่อสร้างสุจริตในองค์กร เราจึงปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาจุฬาอย่างต่อเนื่องในฐานะเราเป็นปรโตโฆษะ ด้วยอาศัยกัลยาณมิตร เพื่อเป็นต้นแบบให้สังคมและประเทศชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ในฐานะวิทยากรบรรยาย กล่าวว่า การบริหารจัดการองค์กรจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เราจึงมีประมวลจริยธรรม มหาจุฬา พ.ศ.๒๕๕๕ โดยอาศัยมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ให้ทุกส่วนงานมีประมวลจริยธรรม โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติในการปนะชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงออกข้อบังคับนี้ ซึ่งประกาศใช้เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมหาจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เราปฏิบัติจริยธรรมจนเป็นวิถีชีวิตเข้าไปในสายเลือดคนมหาจุฬา มหาจุฬาเราจึงเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานที่มีสุจริต โดยมี #มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก คือ ๑) ยึดมั่นในพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ๒) มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ๓) ยึดประโยชน์ของสังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัย เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ๔) ยืนหยัดในการทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ถูกต้องธรรมและถูกกฏหมาย ๕) ให้บริการแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปด้วยรวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่เลือกปฏิบัติ ๖)ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๗) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ๘) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนและมหาวิทยาลัย ๑๐) มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ๑๑) ใช้ทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดแะคุ้มค่า มุ่งพัฒนาสร้างเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เราจึงต้องประหยัดให้มีความคุ้มค่า โดยล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ สร้างมหาจุฬามาเพื่อศึกษาพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูง ซึ่งอธิการบดีรูปปัจจุบันยึดมั่นในความสุจริตเป็นอย่างมาก ฆราวาสถือว่ามาช่วยงานคณะสงฆ์เราจึงต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม อดีตอธิการบดีมหาจุฬาจึงเคยย้ำว่าเราจะต้องปฏิบัติตาม #กฏหมาย #พระธรรมวินัย #จารีตประเพณี อย่างเคร่งครัด
#มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร จะต้องมีศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานโดยยึดหลักศีลธรรม นโยบาย กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และประเพณีของมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรของมหาจุฬาจะต้องนำด้วยพระพุทธศาสนาเป็นฐาน เราต้อง #ไม่กบฏต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพราะเราคือมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนามหาจุฬา บุคลากรจึงต้องประพฤติตนอันอาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีศรัทธายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการรู้รักสามัคคี มีศรัทธายึดมั่นในแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยชื่นชนพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ได้ชูด้านสันติวิธีในการอยู่ร่วมกัน มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสมอภาคปราศจากอคติ ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถตามมาตรฐานภาระงานที่กำหนด ขยันมุ่งมั่นใฝ่ใจพัฒนาตนให้มีความรู้ทักษะ เป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีน้ำใจ ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนร่วมงาน มีอิสระทางความคิดและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มองต่างกันถือว่าเป็นความสวยงาม ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ มีความสุภาพเรียบร้อยทางกาย วาจา ปฏิบัติตามกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต อุทิศเวลาปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน มีเมตตา มีความเป็นธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ หมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ สร้างสรรค์เผยแพร่งานทางวิชาการก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ไม่นำผลงานผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ด้วยการให้เกียรติอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการหรืองานของตนเอง โดยชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งหมด ๒๖ ข้อ
ดังนั้น มหาจุฬาจึงตระหนักอย่างมากในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความสุจริต ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล โดยยึดตามพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองรวมถึงจารีตประเพณี จึงขออนุโมทนากองกิจการพิเศษ มหาจุฬา ในการสร้างความตระหนักให้บุคลากรมหาจุฬาเพื่อนำไปปฏิบัติและตระหนักให้เป็นวิถีชีวิตปฏิบัติต่อไปสาราณียธรรม
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร.
อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร
ณ หลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา
๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดรายงานจัดกิจกรรมจริยธรรม
Close