รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการโครงการและกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามส่วนงานที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ๙ เดือนได้ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF  คลิก

Close