ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เครื่องครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบเป็นของพระมหากษัตริย์ ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการที่ใช้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่างๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ตามที่ทางราชการกำหนดชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานประจำปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่วนราชการเสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลต่างๆ เป็นประจำปี ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบด้วย
  1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
  3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เหรียญจักรพรรดิมาลา
โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจบัน โดยมีรายละเอียดตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ดังต่อไปนี้

 -ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.๒๕๖๔ <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
-ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>       
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่โปรดเกล้า
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่โปรดเกล้า
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>         
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ไม่โปรดเกล้า  
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF> 
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
 – ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
 – ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
 – ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  <ดาวน์โหลดไฟล์PDF>
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๕  <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
Close