ทำเนียบบุคลากร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ  อิศรเดช
ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ
Email : wilaiwanmeaw@hotmail.com

นายอานนท์  นรมาตร์
รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ
Emaill : anon.nor@mcu.ac.th

นางสาวนัฏฐา เอี๊ยวคนอง
นักจัดการงานทั่วไป
Email : nattha.aeaw@mcu.ac.th

นางสาววิภา  สิงห์คำคา
นักจัดการงานทั่วไป
Email : wipa.sing@mcu.ac.th

 – อัตราว่าง –