รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมภายในแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้แต่ละส่วนงานรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง และให้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

Close