ความเป็นมา

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี  เป็นส่วนงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เดิมทีเป็นส่วนงานระดับฝ่ายชื่อว่า “กลุ่มงานกิจการพิเศษ” สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  กองกิจการพิเศษซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น ๓ กลุ่มงาน คือ ๑) กลุ่มงานกิจการหลัก ๒) กลุ่มงานกิจการหลัก ๓) กลุ่มงานภารกิจพิเศษ โดยหน้าที่ของกองกิจการพิเศษ มีดังนี้

  • งานที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์
  • งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • งานประสานความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมืออื่นๆ
  • งานโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกองกิจการพิเศษมีภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

           ๑) กลุ่มงานกิจการหลัก ปฏิบัติงานการอำนวยการ ต่อต่อประสานงาน งานสารบรรณงาน เลขานุการของผู้บริหารระดับสูง งานที่เกี่ยวกับองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย งานสวัสดิภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๒) กลุ่มงานกิจการร่วม ปฏิบัติงานร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีมหาวิทยาลัย งานประสานความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือภายนอก งานอบรมลูกเสือชาวพุทธ งานอันเนื่องด้วยมูลนิธิ สมาคมและบุรพาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย งานส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมกับส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓) กลุ่มงานภารกิจพิเศษ ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ งานออกแบบ จัดหางบประมาณ โครงการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

>>>> ประกาศราชกิจจนุเบกษาฯ เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ี ๒) ๒๕๖๑   < ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

Close