ปฏิทินปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงานกองกิจการพิเศษ 
สำนักงานอธิการบดี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓