ประกาศฯ ว่าด้วยเรื่องจัดตั้งชมรมกีฬา

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ชมรมกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น ดังนี้


ดาวน์โหลดเอกสารจัดตั้งชมรม >>>>> https://drive.google.com/drive/folders/1UTKMwdiYKISEMJt7LJp_1PxwZHECCGmv

Close