ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง ได้มีการเปรียบเทียบผลการประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และได้กำหนดปัญหาข้อเสนอแนะประเด็นที่จะต้องดำเนินโดยเร่งด่วนซึ่งรวมถึงส่วนงานผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละข้อตัวชี้วัด ซึ่งมีการดำเนิการตามประเด็นที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธานอำนวยการ รองอธิการบดีทุกตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการทุกส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสื่อสารองค์กร งานแผน งานงบประมาณ งานบุคคล งานกฎหมาย งานการเงินและพัสดุ งานเว็บไซต์มหาวิทยลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ

ดำเนินการแล้ว <เอกสารอ้างอิง>

๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย โดยให้สอดคล้องกับคู่มือของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ

ดำเนินการแล้ว
<เอกสารอ้างอิง>
จัดกิจกรรมให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะในแต่ละส่วนงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาบรรยาย กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้ว
<เอกสารอ้างอิง>
๔. จัดให้มี War Room  เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้ว
<เอกสารอ้างอิง>
๕. ให้จัดทำมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก และมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร โดยจัดทำเป็น Infographic และเผยแพร่โดยแพร่หลาย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลกรปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานจริยธรรมเป็นหลัก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ สำนักงานตรวจสอบภายใน

ดำเนินการแล้ว
<เอกสารอ้างอิง 1>
<เอกสารอ้างอิง 2>

๖. เร่งพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ

ผู้อำนวยการกองกลาง

ดำเนินการแล้ว
<เอกสารอ้างอิง>
๗. ทุกส่วนงานประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจการเข้าตอบแบบประเมินในระบบ ITA ได้แก่

๑.      แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยผู้เข้าตอบ คือ บุคลากรที่ทำงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวนร้อยละ ๒๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด

๒.      แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยผู้เข้าตอบ คือ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/บริษัท ที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

ทุกส่วนงานของมหาวิทยลัย อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
๘. ทุกส่วนงานรณรงค์และสร้างการรับรู้โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของส่วนงานทั้งหมด โดยกำหนดประเด็นสำคัญที่ต้องเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๑๐ หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ Q & A แผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (รอบ ๖ เดือน) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการแล้ว
<เอกสารอ้างอิง>
๙. กำกับติดตามการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๓ ข้อมูล ตามวัด OIT โดยแบ่งผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของหน่วยงาน และพัฒนาสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป /กองกิจการพิเศษ ดำเนินการแล้ว
<เอกสารอ้างอิง>
Close