อำนาจหน้าที่

          กองกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัย งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานอันเนื่องด้วยสวัสดิการเงินกู้ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย งานประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) งานประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และองค์กรความร่วมมืออื่นๆ งานโครงการพิเศษในการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ๑) กลุ่มงานกิจการหลัก ปฏิบัติงานการอำนวยการ ติดต่อประสานงาน งานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการรับ – ส่ง จัดเก็บ ค้นหา ร่าง – โต้ตอบ เวียน หนังสือ-เอกสาร เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม อนุมัติ สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ งานที่เกี่ยวข้องกับงานวันองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย งานวันบุรพาจารย์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานสนับสนุนสวัสดิการเงินกู้ธนาคารและงานออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ๒) กลุ่มงานกิจการร่วม ปฏิบัติงานร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีมหาวิทยาลัย งานประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และองค์กรความร่วมมืออื่นๆ งานอบรมลูกเสือชาวพุทธ งานอันเนื่องด้วยมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย งานส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานกีฬา งานส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณี มจร กับ มมร. ประสานงานในงานวันจำนงค์  ทองประเสริฐ ประสานงานในงานวันเสฐียร  พันธรังษี ประสานงานในกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสานงานในกิจกรรมมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ๓) กลุ่มงานภารกิจพิเศษ ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  อาทิ งานดูแลรักษาพื้นที่พิเศษอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งานออกแบบ จัดหางบประมาณ บริหารโครงการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          อ้างถึง : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒

Close