แผนขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

การจัดทำแผนขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวนโยบายในด้านต่าง ๆ อาทิ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนการปฏิรูปประเทศโดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม “เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพที่ได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพมีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง”

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Close