รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนธรรมาภิบาลฯ 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธ ตัวชี้วัดที่ ๕.๓.๒ ร้อยละความสำเร็จการติดตามและประเมินผลการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในกลยุทธ์ที่ ๕.๓.๒ ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งให้ทุกส่วนงานได้ถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลไปสู่องค์กรคุณธรรมฯ โดยกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการราย ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียดรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด PDF 

Close