ITA ๒๕๖๔

how to write an essay fce essay writers free how to write an essay
how to write a paper 2 english ib free essay writer how to write a cover letter for journal article submission
how to write an argumentative essay with examples free essay writer how to write email handover
how to write essay writing pdf paperhelp how to write cover letter consulting
how to write an autobiography essay about yourself example https://www.paperhelp.nyc how to write an essay structure in english
how to write an essay map https://www.paperhelp.nyc what is the best essay writing service uk
how to write a very good essay in english https://paperhelp.nyc how to write email politely

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharing

สำหรับคู่มือการประเมิน ITA 2564 จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th  และจะจัดส่งคู่มือให้แก่ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเพิ่มขั้นตอนการชี้แจงและยืนยันการตอบแบบวัด OIT เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อคณะที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT และเพื่อให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมินปีต่อไป โดยรูปแบบวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Close