การแต่งกายชุดปกติขาว

การแต่งกาย
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

(จัดทำโดย กลุ่มงานทะเบียนประวตัิและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

<ดาวน์โหลด การแต่งกายประดับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ฯ >

Close