รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนแม่บทฯ พ.ศ.๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการโครงการและกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามส่วนงานที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

Close