เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลได้เชิญชวนให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้บุคลากรภาครัฐฝ่ายคฤหัสถ์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง 

     ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยทุกคน แต่งกายมาปฏิบัติงานด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้