ประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มอบหมายกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
เข้าร่วมการประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ทแอนด์สปา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

 • (ร่าง) กำหนดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วิทยากรดำเนินรายการ ได้อธิบายถึงหลักการออกแบบกำหนดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้
      – กำหนดการแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลัก
             ส่วนที่ ๑ กำหนดการงานสมัชชาคุณธรรม
                      O พิธีการ เปิด–ปิด การมอบนโยบาย
                      O ประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคี
                      O เสวนา /นาเสนอกรณีตัวอย่าง
                      O แลกเปลี่ยน /รับฟังข้อคิดเห็น แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม
                      O ประกาศเจตนารมณ์
              ส่วนที่ ๒ นิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” ( ลานข้างหอประชุม)
                          O นิทรรศการกลาง ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
                           O องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๙ เครือข่าย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการ และด้านนิทรรศการ

                ผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว ได้หารือกับผู้นำจากกลุ่มเครือข่ายในส่วนของการเสนอเนื้อหาด้านวิชาการและด้านการจัดนิทรรศการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
สมัชชาคุณธรรม เป็นเวทีกลางของการเชื่อมโยง และรวมพลังหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคม ในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม ความดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อส่งเสริม พัฒนาแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม รวมถึงการผลักดันนโยบาย / วาระด้านคุณธรรมในระดับต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานที่ประสงค์จะแสดงผลงาน ควรเสนอผลงานในประเด็น ดังนี้
                ๑. เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการ การทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานเชิงนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลาง ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
                ๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลักการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                ๓. ใช้สมัชชาคุณธรรมเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคี เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง อย่างกว้างขวางและมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน
                ๔. มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและนำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบขององค์กรภาคี เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรจะเข้าร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ และความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมฯ ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                ๕. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบ และนำผลการดำเนินงานกรณีศึกษา องค์ความรู้ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปขยายผล/ยกระดับเป็นนโยบาย
                โดยประเด็นหลักของการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ การสร้างเครือข่ายเพื่อปลูกจิตสำนึกการมีวินัย ใส่ใจส่วนรวม คือ สร้างจิตสานึกเรื่องวินัยต่อส่วนรวม ไม่ให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน 

 • กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม
                  การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้จำนวน ๒๐๐ – ๒๕๐ คน โดยเป้าหมายหลักได้แก่กลุ่มเครือข่ายทั้ง ๙ ได้แก่
                      ๑) เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของรัฐ …….. คน

  ๒) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ……..คน
                      ๓) เครือข่ายสื่อมวลชน ……….คน
                      ๔) เครือข่ายภาคประชาสังคม ……….คน
                      ๕) เครือข่ายชุมชน……….คน
  ๖) เครือข่ายองค์กรชุมชน………………คน
                     ๗) เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน …….คน
                     ๘) เครือข่ายศาสนา ………คน
                    ๙) เครือข่ายเกษตร ………คน
                  ทั้งนี้ ผู้แทนเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ สามารถนำข้อมูลกลับไปนำเสนอผู้บริหาร หากมีความสนใจการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานด้านคุณธรรมที่สามารถเป็นต้นแบบ ให้แจ้งมายังศูนย์คุณธรรมได้ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 • การบูรณาการความร่วมมือ/การสนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม
                  ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวถึงการขอความร่วมมือไปยังทุกส่วนงานและทุกเครือข่ายคุณธรรมที่ได้เป็นสมาชิกของศูนย์คุณธรรมที่มีที่ตั้งอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อบุคลากรเป็นคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม โดยทางศูนย์คุณธรรมได้จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าทุกส่วนงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตัวแทนที่มาร่วมประชุมในวันนี้ตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีการแก้ไข สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน เพื่อแก้ไขก่อนประกาศใช้

 • ประเด็นอื่นๆ

                     ๑. การส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ ๒
ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งในที่ประชุมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ ๒ ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในเวลาอันใกล้ ซึ่งการอบรมดังกล่าวทางศูนย์คุณธรรมขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าอบรม สำหรับผู้อบรมในรุ่นแรกไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
                      ๒. บทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านการอบรมในรุ่นแรก                 
ผู้ดำเนินรายการ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านการอบรมรุ่นแรกนั้น ควรสร้างเครือข่ายของตนเองเพื่อเป็นการเผยแพร่ที่สำคัญ เปรียบกับการเผยแพร่พุทธศาสนา คือ วิทยากร ๑ คน ควรมีเครือข่ายของตนอีก ๕ คน ซึ่งในที่นี้มีวิทยากรเป็นร้อย ก็แปลว่าเราต้องทำเครือข่ายเพิ่มเป็น ๕๐๐ และเพิ่มอีกเรื่อยๆ เราจะมีวัคซีนทางสังคมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เข้มแข็งต่อไป

 

รายงานโดย : นายอานนท์  นรมาตร์  รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ