ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยมีกำหนดการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องกองกิจการพิเศษ ชั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังนัอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา