แบบตอบรับเข้ารับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เพื่อการเข้ารับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันบุรพาจารย์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแบบราชพิธี
ขอความร่วมมือทุกท่านที่มีรายชื่อเข้ารับประกาศนียบัตรฯ
ตรวจสอบได้ที่ https://spad.mcu.ac.th/?p=1387
โปรดกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการเข้ารับเครื่องราชฯ ดังกล่าวนี้ให้ครบถ้วน