ตรวจสอบรายชื่อใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐

เพื่อเข้ารับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันบุรพาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ส่วนกลาง

ชื่อส่วนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

๑. กองกลาง <ดาวน์โหลด PDF>
๒. กองกิจการนิสิต <ดาวน์โหลด PDF>
๓. กองกิจการพิเศษ <ดาวน์โหลด PDF>
๔. กองคลังและทรัพย์สิน <ดาวน์โหลด PDF>
๕.  กองแผนงาน <ดาวน์โหลด PDF>
๖. กองวิชาการ
 <ดาวน์โหลด PDF>
๗. กองวิเทศสัมพันธ์ <ดาวน์โหลด PDF>
๘. กองอาคารสถานที่ฯ <ดาวน์โหลด PDF>
๙. ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษา <ดาวน์โหลด PDF>
๑๐. ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา <ดาวน์โหลด PDF>า
๑๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>
๑๒. ส่วนหอสมุดกลาง <ดาวน์โหลด PDF>
๑๓. ส่วนธรรมนิเทศ <ดาวน์โหลด PDF>
๑๔. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา <ดาวน์โหลด PDF>
๑๕.  สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม <ดาวน์โหลด PDF>
๑๖.อภิธรรมโชติกะ <ดาวน์โหลด PDF>
๑๗. โรงพิมพ์มหาจุฬาฯ <ดาวน์โหลด PDF>
๑๘. มหาจุฬาบรรณาคาร <ดาวน์โหลด PDF>


๒. คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร

ชื่อส่วนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

๑. บัณฑิตวิทยาลัย <ดาวน์โหลด PDF>
๒. คณะพุทธศาสตร์ <ดาวน์โหลด PDF>
๓. คณะครุศาสตร์ <ดาวน์โหลด PDF>
๔. คณะมนุษยศาสตร์ <ดาวน์โหลด PDF>
๕. คณะสังคมศาสตร์ <ดาวน์โหลด PDF>

๓. วิทยาเขต

ชื่อส่วนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

๑. วิทยาเขตหนองคาย <ดาวน์โหลด PDF>
๒. วิทยาเขตนคศรีธรรมราช <ดาวน์โหลด PDF>
๓. วิทยาเขตเชียงใหม่ <ดาวน์โหลด PDF>
๔. วิทยาเขตขอนแก่น <ดาวน์โหลด PDF>
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา <ดาวน์โหลด PDF>
๖. วิทยาเขตอุบลราชธานี <ดาวน์โหลด PDF>
๗. วิทยาเขตแพร่ <ดาวน์โหลด PDF>
๘. วิทยาเขตสุรินทร์ <ดาวน์โหลด PDF>
๙. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
<ดาวน์โหลด PDF>

๔. วิทยาลัยสงฆ์

ชื่อส่วนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

๑.วิทยาลัยสงฆ์เลย <ดาวน์โหลด PDF>
๒.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม <ดาวน์โหลด PDF>
๓.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน <ดาวน์โหลด PDF>
๔.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช <ดาวน์โหลด PDF>