คู่มือปฏิบัติงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ให้ผู้กระทำความดี ความชอบ (กรณีบริจาคทรัพย์)

คู่มือปฏิบัติงาน “การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ให้ผู้กระทำความดี ความชอบ (กรณีบริจาคทรัพย์)” กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริจาคทรัพย์ เช่น เงินสด สิ่งของ อาคารถาวรวัตถุ และที่ดิน โดยมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานและลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงานอีกทั้งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกองกิจการพิเศษ
คู่มือปฏิบัติงาน “การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ให้ผู้กระทำความดี ความชอบ (กรณีบริจาคทรัพย์)” กองกิจการพิเศษ ฉบับนี้ ในเนื้อหาจะประกอบด้วยข้อมูลสําหรับผู้ที่ทําหนาที่รวบรวม ตรวจสอบ และกระบวนการการเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้ผู้กระทำความดี ความชอบ (กรณีบริจาคทรัพย์) มีทั้งหมด ๔ ประเภท ประกอบด้วย :-
ประเภทที่ ๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้ผู้กระทำความดี ความชอบ กรณีบริจาคเงินสด
ประเภทที่ ๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้ผู้กระทำความดี ความชอบ กรณีบริจาคสิ่งของ
ประเภทที่ ๓ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้ผู้กระทำความดี ความชอบ กรณีบริจาคอาคารถาวรวัตถุ
ประเภทที่ ๔ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้ผู้กระทำความดี ความชอบ กรณีบริจาคที่ดิน
ซึ่งสามารถนำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จึงมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกา มูลค่าของทรัพย์สินที่เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์กรณีการกระทำความดีความชอบให้แก่นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้าน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ให้ผู้กระทำความดี ความชอบ (กรณีบริจาคทรัพย์)ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากส่วนงานใดมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางผู้จัดทำ
ยินดีน้อมรับ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กรณีบริจาคทรัพย์ <ดาวน์โหลด>

Close