ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.พ. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF <คลิก>