ผู้บริหารระดับสูง มจร มีมติให้ใช้ มจร เป็นสถานที่พักรอเตียงจากโรงพยาบาล

“ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย”

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการบริหารงานมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงฯ

ที่ประชุมมีมติให้ มจร เป็นสถานที่พักคอย เก็บตัวบุคลากร และดูแลพระสงฆ์ที่มีความเดือดร้อนระหว่างรอ เตียงว่างจากโรงพยาบาล โดยต้องประสานงานกับภาครัฐ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด