สรุปสถิติผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเนื้อหาหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และชี้แจงแนวทางการนำหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่ ซึ่งจะจัดการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยในวันนี้เป็นครั้งที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน มจร ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมและพระวิทยากร ทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 12,000 รูป/คน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโดยมี รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการปาฐกถาเรื่อง “เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคมราชบัณฑิต และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเวลาต่อมาเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระธรรมวชริรเมธี, รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 1 รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มจร และ รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร