สรุปสถิติผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3

สรุปสถิติผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเนื้อหาหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และชี้แจงแนวทางการนำหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่ ซึ่งจะจัดการประชุมทั้งหมด ๕ ครั้ง โดยในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นครั้งที่ ๓ มีกลุ่มเป้าหมายที่ละทะเบียนเข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน มจร ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมและพระวิทยากร โซนภาคเหนือ  จำนวน ๓๓,๗๔๖  รูป/คน ดังสถิติที่ได้สรุปไว้ดังนี้

Close