ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา กองกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563


กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Application Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย
1. พระศรีศาสนบัณฑิต             ประธานกรรมการ
2. พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต    กรรมการ
3. นายชัยโชค  คณนาวุฒิ        กรรมการและเลขานุการ

โดยผลการประเมินอยู่  4.28  อยู่ในระดับดีมาก
ทั้งนี้ กองกิจการพิเศษ ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่เมตตาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ซึ่งกองกิจการพิเศษ จักได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสืบไป

Close