ประชุมส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานที่ประชุมส่วนงานในกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประกอบด้วย กองนิติการ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลังและทรัพย์สิน (กลุ่มงานพัสดุ) และกองกิจการพิเศษ เพื่อให้ส่วนงานภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามภาระงานหลัก ในไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) และไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย

Close