ลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบ 2566

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยมอบให้ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยส่วนงานในสังกัดโซนภาคเหนือและภาคใต้ และรศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์สิน ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยส่วนงานในสังกัดโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล งกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Close