ประชุมขับเคลื่อนงาน ITA 2566

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานการประชุมกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนงานในส่วนรับผิดชอบของกองกิจการพิเศษ
วาระสำคัญคือการขับเคลื่อนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้เชิญกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบของ ป.ป.ช. ด้วย ณ ห้องประชุมกองกิจการพิเศษ ชั้น G สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Close