กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร​งาน​ของมหาวิทยาลั​ย

โดยภาคเช้านั้นได้บรรยายโดยภาพรวมในส่วนของแบบสำรวจ IIT และ EIT ตามที่ปรากฎในลิงค์ดังนี้ <วีดีโอบรรยายภาคเช้า>

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐​ น.​ กองกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก)
ชั้น ๑ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี​ พระมหา​สมบูรณ์​ วุฑฺฒิ​กโร, รศ. ดร.​ เป็นประธาน มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดย  นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ และนายเทอดศักดิ์ ฤทธิ์โชติ นักบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.

Close